درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در پاسخهای ثانویه نسبت به یک آنتی ژن کدام مورد صحیح است ؟

1 ) تیترآنتی بادی کمتر است
2 ) کلاس آنتی بادی تغییر نمی کند
3 ) دوره نهفته کوتاهتر است
4 ) میل ترکیبی آنتی بادی ثابت می ماند