درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام کلاس از ایمونوگلوبولینها به ترتیب از راه شیر وجفت منتقل می شوند ؟

1 ) 4
2 ) 5
3 ) 10
4 ) 12