درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


جزء ترشحی آنتی بادیهای موجود در ترشحات کدام سلول ساخته می شود ؟

1 ) بافت پوششی
2 ) بافت پیوندی
3 ) بافت چربی
4 ) بافت خونی