درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تفاوت پاسخهای اولیه وثانویه آنتی بادی چیست ؟

1 ) در پاسخهای ثانویه عمدتا آنتی بادی از کلاس IgM ساخته می شود.
2 ) پاسخهای ثانویه در زمان کوتاهتری نسبت به پاسخهای اولیه آغاز می شوند.
3 ) در پاسخهای اولیه آنتی ژن برای شروع پاسخ کمتر از پاسخ ثانویه است.
4 ) در پاسخ های اولیه آنتی بادیها از میل ترکیبی بیشتری برای آنتی ژن برخوردارند.