درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام بخش از ساختمان ایمونوگلوبولین بخش متغیرآن را تشکیل می دهد ؟

1 ) FC
2 )

Fab


3 )

Fd


4 )

ناحیه لولا ( Hing )