درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


نیمه عمر کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیراز همه کوتاهتر است ؟

1 ) IgG
2 ) IgM
3 ) IgE
4 ) IgA