درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


در یک مولکول آنتی بادی مونومر چه تعداد ناحیه فوق العاده متغیر ( Hypervariable ) وجود دارد ؟

1 ) 12
2 ) 16
3 ) 6
4 ) 8