درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


بخش FC مولکول آنتی بادی دارای چه نقشی است ؟

1 ) اتصال به برخی از سلول های دفاعی
2 ) واکنش با مولکول های MHC
3 ) شناسایی آنتی ژن
4 )

خنثی سازی سموم