درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


IgA موجود در ترشحات بدن دارای چند جایگاه برای شناسایی آنتی ژن است ؟

1 ) 2
2 ) 4
3 ) 8
4 ) 10