درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


داخل اسپور باکتری کدام ساختار زیر وجود ندارد؟

1 ) DNA
2 ) ریبوزوم
3 ) tRNAs
4 ) آمینو اسید ها