درس:بیوشیمی| مقطع:کارشناسی


NADH کدام یک از انزیم های زیر را در چرخه کربس تنظیم می کند؟ 

1 )
پیرووات دهیدروژناز

2 )
ایزوسیترات دهیدروژناز

3 )
الفا-کتوگلوتارات دهیدروژناز

4 )
همه موارد