درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


هر مولکول IgM قادر به شناسایی چند نوع آنتی ژن می باشد ؟1 ) یک
2 ) دو
3 ) پنج
4 ) ده