درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


آتتی بادی سرد در بیماری سیفیلیس معمولا ازچه کلاس ایمونوگلوبولین است ؟

1 ) IgG
2 ) IgM
3 ) IgA
4 ) IgE