درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


قدرت فیکساسیون کمپلمان در کدام Ig بیشتر است ؟

1 ) IgA
2 ) IgE
3 ) IgG
4 ) IgM