درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام ایمونوگلوبولین دارای زنجیر اتصال J-chain است ؟

1 ) IgM
2 ) IgE
3 ) IgG1
4 ) IgG3