درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


باحذف کردن کدام بخش از IgG امکان فعال شدن کمپلمان از بین می رود ؟

1 ) CH1
2 ) CH2
3 ) CH3
4 ) VH