درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام ایزوتایپ در فعال کردن سیستم کمپلمان از راه کلاسیک بهترعمل می کنند ؟1 ) IgG1
2 ) IgG2
3 ) IgE
4 ) IgM