درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


مقدار کدام ایمونوگلوبولین در ترشحات خارجی بدن بیشتر از سایر ایمونوگلوبولینهاست ؟

1 ) IgM
2 ) IgG
3 ) IgD
4 ) IgA