درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ایمونوگلوبولینها در انهدام انگلهای کرمی بیش از سایر ایمونوگلوبولینها نقش دارد ؟

1 ) IgA
2 ) IgE
3 ) IgM
4 ) IgG4