درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


بعد از ایمن سازی کدام مورد در سرم خون افزایش می یابد ؟

1 ) آلبومین
2 ) برخی از اجزاء سیستم کمپلمان
3 ) کلیه اجزاء کمپلمان
4 ) گاماگلوبولین