درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ایمونوگلوبولینهای زیر دارای قطعه ترشحی است ؟

1 ) IgA
2 ) IgD
3 )

IgE


4 ) IgG