درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از مواد شیمیایی ضد عفونی کننده زیر باعث نابودی اسپور باکتری ها می شود؟

1 ) Povidone Iodine
2 ) الکل اتیلیک
3 ) الکل ایزو پروپیلیک
4 ) کرزول