درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


زنجیره سنگین IgD چه نام دارد ؟

1 ) اپسیلون
2 ) آلفا
3 ) دلتا
4 ) مو