درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


میزان آنتی بادی از کلاس IgE در چه عفونت هایی افزایش دارد؟

1 ) باکتریال
2 ) قارچی
3 ) کرمی
4 ) ویروسی