درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از ایمونوگلوبولین ها در دفاع از نسج های مخاطی نقشی بیش از سایر ایمونوگلوبولین ها دارد ؟

1 ) IgA
2 ) IgE
3 ) IgG
4 ) IgM