درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


آنتی بادی مونوکلونال آنتی بادی است که :

1 ) فقط از جنس IgG باشد
2 ) فقط بر ضد یک اپی توپ باشد
3 ) فقط با آنتی ژن پروتئینی ترکیب شود
4 ) فقط با آنتی ژن پلی ساریدی ترکیب شود