درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیر در عکس العمل های ایمنی در ابتدا ساخته می شود ؟

1 ) IgG
2 ) IgM
3 ) IgA
4 ) IgE