درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تعداد کدامیک ازایمونوگلوبولین ها در ترشحات داخلی بدن بیشتر از سایرین است ؟ 

1 ) IgA
2 ) IgG
3 ) IgE
4 ) SIgA