درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیردر شیر مادر بیشتر است ؟

1 ) IgA
2 ) SIgA
3 ) IgG
4 ) IgM