درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک ار مواد زیر در اسپور باکتری هست ولی در خود باکتری نیست؟

1 ) اسید نورامینیک
2 ) اسید دی آمینو پایمیلیک اسید
3 ) اسید مورامیک
4 ) اسید دی پیکولینیک