درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیردر شیر مادر بیشتر است ؟

1 ) IgA
2 ) SIgA
3 )

IgG


4 )

IgM