درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


منظور از آنتی بادی راژین در بیماریهای آلرژی کدام کلاس ایمونوگلوبولین است ؟

1 ) IgM و IgE
2 ) IgE و IgG4
3 ) IgE وIgA
4 ) IgG1 وIgD1