درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


آنتی بادی واسرمن Wasserman کدام است ؟

1 ) اختصاصی ضد ترپونما پالیدوم
2 ) راژین سیفیلیسی غیر اختصاصی
3 ) اختصاصی ضد بروسلا
4 ) غیر اختصاصی ضد میکروبهای گروه ترپونما