درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از ایمونوگلوبولین های زیر مقاومت بیشتری نسبت به مواد احیاء کننده دارند ؟

1 ) SIgA  و IgE
2 ) IgA و IgG
3 ) IgD و IgG
4 ) IgE و IgM