درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از ایمونوگلوبولین های مادر از جفت عبور می کند؟

1 )

IgA


2 ) IgG
3 ) IgE
4 ) IgM