درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی

1 )

IgA


2 ) IgE
3 ) IgG
4 ) IgM