درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


نیمه عمرIgG به طور متوسط چه مدت است ؟

1 ) یک هفته
2 ) دو هفته
3 ) سه هفته
4 ) سه ماه