درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام پاسخ در مورد IgA درست است ؟

1 ) IgA ترشحی یک ایمونوگلوبولین پنتامر است
2 ) IgA ترشحی یک ایمونوگلوبولین مونومر است
3 ) از دو زنجیره سبک و دو زنجیره سنگین تشکیل  شده است
4 ) ازچهار زنجیره سبک ، چهار زنجیره سنگین ویک زنجیره J تشکیل شده است