درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از مواد شیمیایی منحصرا در اسپور باکتری ها وجود دارد؟

1 ) اسید های مایکولیک
2 ) اسید گلوتامیک
3 ) اسیدهای تئی کوئیک
4 ) اسید دی پیکولینیک