درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


IgM آنتی بادی است که جنین نمی تواند بسازد اگر در موقع تولد میزان IgM بالا باشد نشانه :

1 ) غفونت داخل رحمی است.
2 ) عقب افتادن زمان زایمان است.
3 ) فقدان تیموس در نوزاد است.
4 ) معیوب بودن جفت است.