درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام قسمت از مولکول آنتی بادی اختصاصی بودن آن را در ترکیب با یک آنتی ژن تعیین می کند ؟1 ) قسمت FC
2 ) قسمت ثابت زنجیره سبک وسنگین
3 ) قسمت لولا
4 ) قسمت متغیر زنجیره سبک وسنگین