درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


پس ازتزریق آنتی ژن و تولید آنتی بادی در بدن کدام یک از اجزاء سرم خون افزایش می یابد ؟

1 ) آلبومین
2 ) گلوبولین گاما
3 ) گلوبولین آلفا - یک
4 ) گلوبولین آلفا - دو