درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از قطعات ایمونوگلوبولین نمی تواند به آنتی ژن متصل شود ؟

1 )

قطعه Fab


2 )

قطعه  ( F( ab2


3 ) قطعه FC
4 ) قسمت متغیرزنجیره سبک وسنگین