درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


بخش اعظم آنتی بادیها پس از الکتروفورز سرم خون به کدام ناحیه مهاجرت می کنند ؟

1 ) آلفا 1
2 ) آلفا 2
3 ) بتا
4 ) گاما