درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام ایمونوگلوبولین می تواند موجب بروز واکنش های آلرژیک شود ؟

1 ) IgA
2 ) IgD
3 ) IgE
4 ) IgM