درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


آنتی بادی رآژین در بیماریهای آلرژی چه کلاسی از ایمونوگلوبولین های زیر است ؟

1 ) IgA
2 ) IgG4
3 ) IgM
4 ) IgG2