درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


اندازه گیری کدام یک از کلاسهای ایمونوگلوبولین تاکنون ارزش بالینی ندارد ؟

1 ) IgA
2 ) IgD
3 ) IgE
4 ) IgM