درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


تقسیم بمدی ایمونوگلوبولین ها به کلاسها وزیر کلاسها آنها به وسیله کدام یک از ویژگیهای زیر انجام گرفته است ؟

1 ) خاصیت آنتی ژن زنجیره سبک
2 ) خاصیت آنتی ژن زنجیره سنگین
3 ) شارژ ( بار ) الکتریکی
4 ) وزن مولکولی