درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


مقدار کدام ایمونوگلوبولین در سرم بیشتر است ؟ 

1 ) IgA
2 ) IgE
3 ) IgG
4 )

IgM