درس:ایمونولوژی| مقطع:کارشناسی


کدام بخش از مولکول ایمونوگلوبولین به آنتی ژن متصل می شود ؟

1 ) بخشی از زنجیره سبک وسنگین
2 ) هر دو زنجیره به طور کامل
3 ) زنجیره سبک
4 ) زنجیره سنگین